قابل توجه داشجویان عزیز :جهت اخذ کد ورود به پرتال پایان نامه حضوری اقدام نمایید
دانشجویانی که دفاع نموده اند جهت صحافی پایان نامه مراحل زیر را به ترتیب اعلام شده انجام دهند
داشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه خود رادارند، ده روز قبل از روزدفاع تمام مراحل پرتال پایان نامه را به اتمام برسانند
دانشجویانی که قصد دفاع درنیمسال اول 98-97 را دارند می بایست پورتال خود راحداکثرتا تاریخ 27/10/97 به اتمام برسانند. آخرین تاریخ دفاع 4 بهمن می باشد.
جهت مطرح شدن پوروپزال درشورای پزوهشی می بایست پرینت سوابق پیشینه پژوهش را تحویل آقای رستمی دهید.
دانشجویان محترم حتما باید گواهی عدم تشابه موضوع پایان نامه(ایرانداک)راقبل از تحویل به حوزه معاونت پژوهشی جهت طرح درشورا پژوهشی به امضاء استاد راهنما و مدیرمحترم گروه برسانند.
دانشجویان محترمی که مقاله مستخرج از پایان نامه دارند لازم است کپی گواهی ارائه مقاله و کپی متن مقاله را به امضای استاد محترم راهنما رسانده وبعد از آن به پژوهش جهت اخذ نمره مقاله تحویل نمایند.
دانشجویان محترمی که در پایان نامه خود ازاستاد مشاور استفاده می نمایند باید حتما موافقت کتبی استاد راهنما و مدیرمحترم گروه را به همراه برگه ایرانداک تحویل حوزه معاونت پزوهشی واحد نمایند
آدرس سایت وشماره تماس
دانشجویانی که می خواهند از استاد مشاور استفاده نمایند می بایست فرم شماره پ-3 را تکمیل وبه همراه ایرانداک تحویل پژوهش نمایند.
دانشجویان جهت تعیین داور می بایست فرم شماره 7-پ را به امضای مدیرگروه رسانده وتحویل پژوهش نمایند.
شماره داخلی امور پایان نامه ها 224
شماره داخلی امور پژوهش 281
امروز شنبه 25 مرداد 1399
راهنمای دانشجو